Nyereményjáték T&C

Kelt: London, 2020. augusztus 14.

Nyerj 648 500Ft értékű mentorprogramot!-nyereményjáték szabályzat 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik Huniverzum Ltd. (székhely: Cavendish House, 6 Boulevard Drive,London, NW9 5QG cégjegyzékszám: 10921105, a továbbiakban: Szervező) által szervezett Nyerj 648 500Ft értékű mentorprogramot! – elnevezésű nyereményjátékra, amely Huniverzum Ltd. (székhely: Cavendish House, 6 Boulevard Drive,London, NW9 5QG), mint a nyereményjáték lebonyolítója, (a továbbiakban: Lebonyolító) által üzemeltetett online felületen, azaz moneycio.hu Facebook, Instagram, Upviral oldalán (a továbbiakban: Játékfelület) érhető el. A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: • a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói; • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói. A játékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása A Játékban Lebonyolító a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket sorsol ki azok között, akik a Játékfelületen feltett alábbi kvízkérdésre a Játék időtartama alatt választ adnak. 

3. A Játék időtartama A Játék 2020. augusztus 15. és 2020. október 31. között zajlik. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 12.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik, A Játékban azok vehetnek részt, akik a) a Játékfelületen az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott azonosító adataik kezeléséhez, illetve a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetére nevük nyilvánosságra hozatalához hozzájárulásukat megadva regisztrálnak, az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek, b) a 2. pontban megjelölt kvízkérdésre a Játékfelületen valós azonosító adatokat tartalmazó Facebook profiljukkal belépve választ adnak, c) mind az a) pont szerinti, mind a b) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.

5. Nyeremény A jelen játékszabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Lebonyolító 1 nyertest sorsol ki, akik a játék nyereményeként a Szervező által felajánlott következő termékeket kapják: Pénzmester Mentorprogramot (2020.04.5.) A termékek értéke csomagonként: 648500 Ft A teljes játék ideje alatt összesen 1 (fő) nyertes kerül kisorsolásra, akikkel egyidejűleg 1 darab pótnyertes kerül kisorsolásra. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a nyertesek kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz a verseny, vetélkedő során alkalmazandó rendelkezésekre való tekintettel, ezek után a személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül. A Lebonyolító az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás A sorsolások 2020.  október 31. 13:00 órakor történnek. A nyerteseket és pótnyerteseket a Lebonyolító saját rendszerében, egy a véletlenszerűség elvének megfelelő, hitelesített sorsolóprogram által sorsolja ki. A sorsolás alkalmával Lebonyolító minden nyereményhez 1 fő pótnyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad. A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

7. Nyertesek értesítése A nyerteseket a Lebonyolító a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen és játékhoz használt Facebook, Instagram profilra küldött üzenetben a sorsolás napján értesíti. A Lebonyolító a nyertes(ek) nevét feltűnteti a moneyció weboldalán (www.moneycio.hu) a sorsolást követő 2 munkanapon belül. A nyeremények a Játékos által megadott címre postai átadással kerülnek kiküldésre, amennyiben a nyeremény egy tárgy, ha szolgáltatás akkor a nyertessel közösen lesz meghatározva a felhasználás kezdete. 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a nyereményt határidőben nem veszik át, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli. A nyereménytárgyakat a Szervező a Magyar Posta nevében a Játékosnak a 7. pont szerinti módon megjelölt átvételi forma szerint adja át. A Szervező nem vállal azért felelősséget, ha a nyertes által helytelenül megadott cím miatt a nyeremény kézbesítése nem lehetséges. A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 3. napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

9. Felelősség A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése, stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Lebonyolítónak vagy Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező és a Lebonyolító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező vagy a Lebonyolító által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek és a Lebonyolítónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb rendelkezések A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a játékfelületen, valamint a sorsolást követő 30 napig a www.moneycio.hu oldalon. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az [email protected] e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.