Mentorprogramra vonatkozó jogi nyilatkozat

 
A Mentorprogramba való belépés elött kötelezően aláírandó dokumentum:

 

Kijelentem, hogy részt kívánok venni a NEWLIMITS COACHING LLP. (székhely: 1103 - 11871, Horseshoe Way, Richmond, BC V7A 5H5 Company N: 01890 a továbbiakbn: moneycio.hu) által szervezett “Pénzmester Mentorprogram” 90napos alaptanfolyamán (a továbbiakban: Alaptanfolyam), továbbá az azt követõ fókusz elõadásokon (a továbbiakban együtt: Tanfolyam) a Pénzmester Mentorprogram által biztosított helyszínen. A Tanfolyammal kapcsolatban kijelentem, illetve tudomásul veszem és elfogadom az alábbiakat:
1. Megkaptam és megértettem minden információt a Tanfolyammal kapcsolatban. Tudomásul veszem, hogy a moneycio.hu által szervezett tanfolyamok és más összejövetelek kizárólag a tanulás célját szolgálják és semmiféle jogi, vagy befektetési tanácsot nem próbálnak adni senkinek.

2. A moneycio.hu illetve a képviseletében vagy megbízásából eljáró személyek nem vállalnak semmiféle felelõsséget azért, hogy a Tanfolyamon hallottak alapján valaki pénzügyi, vagy bármely más befektetési döntést hozzon, melybõl esetleges kár éri. Tudomásul veszem, hogy befektetési döntéseimet saját kockázatomra hozom meg és hajtom végre.

3. Részt veszek az Alaptanfolyam mindhárom teljes napján, az Alaptanfolyam elejétõl végéig. Tudomással bírok arról az alaptanfolyam díjáról, mely összeg az általános forgalmi adót tartalmazza. E tanfolyam díjat akként fizetem meg a moneycio.hu felé, hogy jelen nyilatkozat aláírásával megfizetem a megállapodott összeget, melynek jogi jellege foglaló, míg az Alaptanfolyam megkezdéséig, a további összeget. Tudomással bírok arról, hogy amennyiben az Alaptanfolyam díját annak kezdõ napjáig nem fizetem meg teljes egészében, úgy a befizetett  foglalót elvesztem, és az Alaptanfolyamon nem vagyok jogosult részt venni.  Tudomásul veszem, hogy a fókusz elõadásoknak külön díja van, amely elõadásonként változó, így amennyiben a fókusz elõadásokon is részt kívánok venni, úgy a fókusz elõadások díját meg kell fizetnem, mely díjat a moneycio.hu állapít meg.

4. A moneycio.hu a háromnapos Alaptanfolyam végéig pénzvisszafizetési garanciát vállal az Alaptanfolyam minõségéért. Ez annyit jelent, hogy amennyiben nem vagyok elégedett az információval, amit az Alaptanfolyamon kapok, a teljes összeget, amit az Alaptanfolyam díjaként megfizettem 100%-ban vissza lesz térítve. Erre irányuló kérésemet kizárólag az elõadás végétõl számított 1 órán belül vagyok jogosult írásban megtenni a moneycio.hu képviseletében eljáró személy felé. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a pénzvisszafizetési garancia feltétele az, hogy teljes egészében részt vegyek a 90 napos Alaptanfolyamon, illetve az, hogy az összes részemre átadott tanfolyamanyagot újrahasználható állapotban visszaadjam a moneycio.hu részére.

5. A moneycio.hu fõ elõadója, Kiricsi Ákos, nem rendelkezik semmiféle pénzügyi képesítéssel, engedéllyel, vagy bármilyen más tanácsadói jogosítvánnyal, sem pénzügyi, sem befektetés terén. Az információ, ami ebben a programban bemutatásra kerül, kizárólag Kiricsi Ákos tapasztalatán, mint vállalkozó, konzultáns, sikeroktató, befektetõ és más sikeres emberek modellezésén alapul. Kiricsi Ákos ezen információkat többször megváltoztatta és a moneycio.hu  kifejezetten  javasolja,  hogy  mindenki,  aki  ezen  információkat  alkalmazni  kívánja további kutatást és szaktanácsot kérjen megfelelõ képzettségû, engedéllyel rendelkezõ személyektõl, hogy megfeleljen a saját igényeinek.

6. Minden információ, ami bemutatásra kerül a Tanfolyamon, mind jegyzetben, szóban vagy bármilyen dokumentumban kizárólag illusztráció céljából lett megadva és nem tekintem semmiféle tanácsadásnak vagy javaslatnak.

7. Tudomással bírok arról, hogy a jogszabályok az adózási, egyéb pénzügyi illetve tõkepiaci befektetésekkel foglalkozó jogszabályok folyamatosan változnak, továbbá tudomással bírok arról, hogy a Tanfolyam során bemutatott tevékenységek gyakran engedélyhez kötöttek.  Tudomással bírok arról, hogy sem a moneycio.hu, sem Kiricsi Ákos, sem a Tanfolyam során közremûködõ más személyek és szervezetek nem vállalnak semmiféle felelõsséget azon személyek vagy szervezetek cselekedetéért, akik vagy amelyek ezen információ alapján tévesen cselekednek. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Tanfolyam semmiféle iskolarendszerû képzettséget nem nyújt.

8. A Tanfolyamon kapott írásbeli jegyzetek és egyéb segéddokumentumok kizárólag a tanulásomat szolgálják és azt semmilyen formában, tehát semmilyen írott, elektronikus vagy bármiféle másolati formában  harmadik  személynek  nem  adhatom  tovább  a  moneycio.hu írásbeli engedélye nélkül.

9. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tanfolyam témájában a jelen nyilatkozat aláírását követõ 25 évben semmiféle képzést, tanfolyamot, e-bookot (ideértve a virtuális technikán alapuló képzéseket is) nem készítek és nem indítok, továbbá ilyenekhez szakmai tanáccsal nem járulok hozzá. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy amennyiben ezen kötelezettségemet megszegem, úgy velem szemben kártérítési per indítható.

10. A Tanfolyam alatt kép-és hangvételt készíteni tilos, és amennyiben ezen szabályt megszegem, úgy a Tanfolyamról azonnal kizárásra kerülök és egyben a befizetett díjat elvesztem.

11.  Tudomással  bírok  arról,  hogy  a  Tanfolyamok  anyagához  kapcsolódó  szellemi  alkotáshoz fûzõdõ jogok Kiricsi Ákos tulajdonában állnak és a teljes tananyag jogvédett. Tudomással bírok arról, hogy amennyiben ezen szellemi alkotáshoz fûzõdõ jogokat bármilyen formában megsértem velem szemben kártérítési per indítható.

12. Kifejezetten hozzájárulok, hogy a moneycio.hu kezelje a rendelkezésére bocsátott írásbeli, elektronikus, vagy bármilyen más formában birtokolt, rám vonatkozó személyes adatokat (a továbbiakban: Adat). Tudomásul veszem, hogy amennyiben valamelyik, a moneycio.hu által igényelt személyes adatot nem szolgáltatom a moneycio.hu részére, a moneycio.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy a szolgáltatás teljesítését megtagadja, ha az adat kezelése a szolgáltatás nyújtásához szükséges.

A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény értelmében személyes adatnak minõsül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig  megõrzi  e  minõségét,  amíg  kapcsolata  az  érintettel  helyreállítható.  A  személy különösen akkor tekinthetõ azonosíthatónak, ha õt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetõleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ tényezõ alapján azonosítani lehet. Adatkezelésnek minõsül az említett törvény értelmében az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így például gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. Tudomásul veszem, hogy a moneycio.hu az adatot elsõ sorban, de nem kizárólagosan a moneycio.hu által fejlesztõ értékelések és statisztikák készítéséhez, termék-nyilvántartások vezetéséhez, valamint a biztonsági rendszerek fenntartása és fejlesztése, illetve a moneycio.hu jogi és szerzõdéses kötelezettségeinek teljesítése céljából használja fel és kezeli.
A moneycio.hu az Adatot ellenõrzött hozzáféréssel rendelkezõ adatbázisban tárolja, a Magyar Köztársaság, vagy az Európai Unió területén, mint papíron, mint elektronikus formában. Az elektronikus adatbázisokat erre feljogosított személyzet kezeli és ellenõrzi, és kizárólag a moneycio.hu által erre feljogosított használók férhetnek hozzá. Hozzájárulok ahhoz, hogy a moneycio.hu az általa kiválasztott információkat belsõ, vagy írott elektronikus könyvtárakban helyezze el.Hozzájárulok ahhoz, hogy a moneycio.hu hatóságok, könyvelõje, könyvvizsgálója és más   szakmai tanácsadója, illetve cégcsoportjának más cége részére, továbbá valamely eszközének esetleges vevõje részére rendelkezésre bocsássa.
Tudomásul veszem, hogy az Adat kezelõi nem kizárólag a Magyar Köztársaság területén mûködõ személyek, vagy szervezetek és így rájuk a Magyar Köztársaság területén alkalmazandó adatvédelmi szabályoktól eltérõ adatvédelmi szabályozás alkalmazandó. A moneycio.hu minden tõle ésszerûen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az adat biztonságát és titkosságát biztosítsa. Hozzájárulok ahhoz, hogy a moneycio.hu az Adat idõszakos felülvizsgálata és frissítése ügyében megkeressen. Tudomásul bírok arról, hogy az Adatot rendelkezésre bocsátottam és hozzájárulok az Adat fent meghatározott célokra történõ felhasználásához. Ezennel kijelentem, hogy a fenti tájékoztatóban foglalt feltételeket elfogadom, ezen feltételek ismeretében kívánok részt venni a Tanfolyamon.

13. Hozzájárulok, hogy a moneycio.hu a Tanfolyam során rólam kép- és hangfelvételt készítsen és azokat marketing és prezentációs célokra a moneycio.hu honlapján folyamatosan, az Interneten videó-megosztón, illetve a moneycio.hu rendezvényein, a moneycio.hu DVD kiadványain és a moneycio.hu elõadásán prezentációként felhasználja és nyilvánosságra hozza.

14. Kijelentem és elfogadom, hogy jelen nyilatkozatommal kapcsolatos minden jogvita vonatkozásában a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett mûködõ Állandó Választott Bíróság illetékességé kerül kikötésre. A választott bírósági eljárás során 3 választott bíró jár el olyképpen, hogy 3 választott bíró közül egyet-egyet a felek választanak és e két választott bíró szabadon választja meg a választott bíróság harmadik tagját. A választott bíróság eljárási nyelve a magyar. A választott  bíróság  saját  eljárási  szabályai  szerint  jár  el.  A  választott  bírósági  eljárás  helye: Budapest. Kijelentem, hogy a választott bíróság döntését magamra nézve kötelezõnek fogadom el.